+3145 5712345 info@webmart.nl
Selecteer een pagina

Definities

 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Webmart wordt gesloten.
 2. Producten en diensten van Webmart: de door Webmart te exploiteren producten en diensten waarbij door contractant beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing, de promotie van een website en de bemiddeling van huur van websites, de huur van registratie van een domein, en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en Internetdiensten.
 3. Overeenkomst: de wederzijdse acceptatie, schriftelijk bevestigd, van de levering van één of meer producten of diensten van Webmart.
 4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 5. Webmart-systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Webmart de contractant aanwezigheid op het Internet verleent.
 6. Website: een of meerdere geïntegreerde webpagina’s, voorafgegaan door een homepage, al dan niet gemaakt door Webmart.
 7. Homepage: een op naam van contractant gestelde Internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het Internet.
 8. Diensten: de diensten of opdrachten die door Webmart ten behoeve van contractant worden verricht.
 9. Domeinnaam: een op naam van contractant of Webmart gesteld Internetadres.
 10. Account: de klantnaam waarmee de contractant toegang krijgt tot het systeem van Webmart.
 11. Handleiding: software en klantendocumentatie die Webmart gedurende de duur van de overeenkomst aan de contractant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem.

Toepasselijkheid
• Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Webmart.
• Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor Webmart niet bindend en niet van toepassing.

 Aanbieding en acceptatie
• Alle offertes en prijsopgaven door Webmart gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Webmart schriftelijk anders is vermeld.
• Een schriftelijke aanbieding of offerte gedaan door Webmart heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat het door Webmart aan contractant in tweevoud aangeboden schriftelijke contract door deze laatste is ondertekend en één getekende versie door Webmart is ontvangen.

Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden en dienen als bijlage van het in het eerste lid genoemde contract door beide partijen te worden geaccordeerd.

Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Webmart kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Webmart niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Onverminderd het bepaalde in artikel 15 heeft Webmart het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • contractant oneigenlijk gebruik maakt van de Internet hosting;
 • contractant informatie verspreidt via het Internet, die in strijd is met (inter-)nationale wet- en regelgeving;
 • contractant informatie via het Internet verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden, met de gedragscode;
 • contractant informatie via het Internet verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.


Levering en leveringstijd
Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de overeenkomst en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk aan contractant worden medegedeeld.

Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een verwerkingstermijn van tien werkdagen. Rechtspersonen dienen een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, welke niet ouder is dan een maand, te overhandigen aan Webmart.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Webmart niet in staat is haar verplichtingen jegens contractant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie – infrastructuur, storingen in netwerken.

Webmart heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Webmart haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens de duur van de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Webmart opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Webmart niet mogelijk is langer duurt dan twee weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Prijzen
Alle op de Internetsite en via andere door Webmart gebruikte communicatiemiddelen genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen, zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

Webmart heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan contractant bekend gemaakt. Contractant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Indien contractant niet schriftelijk aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen wegens de tariefwijziging voor eerder genoemde termijn, wordt deze geacht te hebben ingestemd met de eerder genoemde tariefwijziging.

Verplichtingen van de contractant
De contractant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. De contractant stelt Webmart zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in voor haar relevante gegevens.

De contractant onthoudt zich ervan overige contractanten of Internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is contractant verboden processen of programma’s – al dan niet via het Webmart-systeem – op te starten, waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden, dat zulks Webmart, overige contractanten of Internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is contractant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten, indien er een directe, door Webmart toegestane verbinding met het Webmart-hostsysteem bestaat.

Het is de contractant niet toegestaan het Webmart-systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote getallen in nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • de inhoud en strekking van de tekst en beeldmateriaal mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van Webmart. Warez-sites, Mp3 sites en/of andere sites met illegale software zijn NOOIT toegestaan;
 • sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • hacken & cracken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.

Het is de contractant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Webmart hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De contractant draagt zelf zorg voor de noodzakelijke hard- software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

De contractant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de (bijlage van de) overeenkomst. De contractant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Webmart bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de diensten van Webmart deze extra hoeveelheid in rekening te brengen.

De contractant geeft bij het totstandkomen van de overeenkomst stilzwijgend toestemming aan Webmart zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Webmart, welke benodigd is voor administratie- en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Webmart en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Webmart hiertoe krachtens wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Webmart.

De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Bij niet tijdige of niet volledige betaling behoudt Webmart het recht de prestatie (tijdelijk) stop te zetten.

Webmart stuurt contractant per betalingstermijn een factuur voor de uit de overeenkomst voortvloeiende kosten.

Indien contractant niet tijdig of niet volledig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald of niet volledig betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de rekeningdatum, aan Webmart kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Webmart een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Intellectuele eigendomsrechten
Het is contractant toegestaan de op de Webmart- site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zogenaamde “freeware”), te downloaden en te gebruiken.

Contractant dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware” en “Open Source”) te respecteren en vrijwaart Webmart ter zake van enige aanspraak.

Eigendomsvoorbehoud
Het door Webmart vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Webmart.

Aansprakelijkheid

Webmart is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Webmart weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Webmart kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Webmart of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webmart.

In geval van een aan Webmart toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webmart slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Webmart voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Contractant vrijwaart Webmart voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, danwel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Webmart.

Webmart is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijk of geheime informatie door contractant. Webmart is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die op het Internet worden opgeslagen.

Webmart is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door contractant aangeleverd (promotie) materiaal.

Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Webmart mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Wijzigingen in de relevante gegevens van contractant, noodzakelijk voor het op de juiste wijze deelnemen aan het Internetverkeer, dienen door contractant direct schriftelijk aan Webmart medegedeeld te worden. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die Webmart als gevolg daarvan lijdt.

Overdracht van rechten en plichten
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Buitengebruikstelling
Webmart heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien contractant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Webmart niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Webmart zal contractant hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Webmart kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien contractant zijn verplichtingen is nagekomen of niet meer handelt in strijd met de algemene voorwaarden en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Reclame
Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken in de levering uiterlijk acht dagen na deze levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Webmart vervalt.

Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen acht dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Webmart.

Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
Reclame schort de verplichtingen van contractant niet op.

Wijziging van de voorwaarden.
Webmart behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze ná de ingangsdatum van de wijziging is.

Geschillenregeling en toepasselijk recht
Alle geschillen tussen partijen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse Rechter.

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

[ultimate_gdpr_terms_accept]